USŁUGI DODATKOWE

Na czym polegają poszczególne usługi dodatkowe wchodzące w skład faktoringu ?

  • Zarządzanie wierzytelnościami - usługa polegająca na prowadzeniu przez Faktora wszystkich czynności związanych z rozliczeniami pomiędzy klientem a jego odbiorcami. Obejmują one księgowanie wierzytelności, dokonywanie rozliczeń spłat wierzytelności, sporządzanie stosownych dokumentów, raportów oraz analiz handlowych.
  • Monitorowanie – usługa oparta na bieżącym, bardzo ścisłym kontakcie z odbiorcami zgłoszonymi do faktoringu. Faktor przejmuje uciążliwe dla firmy czynności związane z monitorowaniem przebiegu terminowości i zagrożeń spłat wierzytelności. Monitorowanie poprawia dyscyplinę płatniczą odbiorców, a poza tym pozwala na znaczne oszczędności w kosztach administrowania wierzytelnościami. W ramach tej usługi przygotowywane są dla firm bieżące raporty o stanie i przebiegu spłaty wierzytelności.
  • Dochodzenie wierzytelności – Faktor przejmuje na siebie negatywne aspekty współpracy pomiędzy klientem a odbiorcami tj. wykonywanie uciążliwych czynności prowadzących do uzyskania spłaty po terminie wymagalności wierzytelności. Czynności te obejmują w szczególności telefoniczne ponaglenia odbiorców, wysyłanie upomnień, monitów, naliczanie odsetek za zwłokę, jak również prowadzenie dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej.
  • Przejęcie ryzyka odbiorcy (dotyczy faktoringu bez regresu) - polega na przejęciu przez Faktora ryzyka opóźnienia w spłacie lub niewypłacalności odbiorcy. Usługa ta ma charakter „ubezpieczenia” obrotów handlowych klienta w obrocie krajowym, co pozwala mu minimalizować ryzyko handlowe transakcji.

Celem oferowanych usług jest poprawa płynności finansowej i zarządzanie portfelem wierzytelności.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,56
WIBOR 3M - średnia 1,67
WIBOR 3M 1,67
więcej